Functie omschrijvingen Dagelijks Bestuur

De voorzitter vormt samen met de penningmeester en de secretaris het dagelijks bestuur van de vereniging.

De hoofdtaak van de voorzitter is:

Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
 • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
 • Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel wat binnen de vereniging werkzaam is
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen
 • Onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners

Kerncompetenties

 • Teamleider kwaliteiten
 • Delegeren
 • Stimuleren
 • Coördineren
 • Analytisch ingesteld
 • Communicatief vaardig
 • Scheidt hoofdzaken van bijzaken
 • Houdt het overzicht
 • Resultaatgericht

De hoofdtaak van de secretaris is:

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur.

 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • Verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
 • Verzamelt centraal de notulen van overige commissies
 • Houdt een archief bij en ziet toe op de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 • Ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KNLTB
 • Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (KNLTB, gemeente, andere verenigingen)

Kerncompetenties

 • Accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Is via telefoon en e-mail goed bereikbaar

De hoofdtaak van de penningmeester is:

Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.

 • Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
 • Int de contributie
 • Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
 • Int de advertentieopbrengsten
 • Betaalt de rekeningen
 • Beheert bank- en girorekeningen
 • Int boetes binnen de vereniging
 • Betaalt boetes aan externe partijen (bijv. de gemeente, de KNLTB, etc.)
 • Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
 • Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
 • Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
 • Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
 • Pleegt overleg met de kascontrole commissie
 • Maakt contractafspraken met het vrijwillig en betaald kader over financiële vergoedingen

Kerncompetenties

 • Beschikt over financieel inzicht
 • Kennis van en ervaring met financieel beheer 
 • Accuraat

Ben je geïnteresseerd in één van deze prachtige functies of wil je meer informatie? Stuur dan een E-mail naar secretaris@ltvmaarn.nl.